Verslag bewonersavond 12/02/2020

Hierbij de reacties van de gemeente op de vragen die binnen gekomen zijn tijdens de bewonersavond op 12 februari 2020.

Brengparkje bij winkelcentrum Skagerhof : zicht is slecht bij het verlaten van het parkeerterrein waardoor gevaarlijke situaties ontstaan ook voor de vele fietsende kinderen. Er wordt voorgesteld om dit brengparkje te verplaatsen.
Reactie gemeente: Deze vraag komt regelmatig terug, ook bij de KVO (werkgroep van winkeliers over Keurmerk Veilig Ondernemen). Er is al meerdere keren gekeken om het brengparkje te verplaatsen maar er is geen ruimte voor. Ondergronds brengen van textiel containers gaat niet omdat de kleding dan vochtig wordt in de containers en ze dan te zwaar worden om te kunnen ledigen.
Het blijkt dat als automobilisten goed naar voren rijden zij wel voldoende zicht hebben. Dit leidt automatisch tot rustiger rijden en niet gelijk afslaan, wat een voordeel is voor de verkeerssituatie.

Bij uitrit Skagerrak en Rosenholm is het zicht slecht vanwege de hoge
struiken. Misschien kunnen deze struiken kort worden geknipt.
Reactie gemeente: De gemeente houdt de uitzichthoeken in de gaten en waar nodig worden de struiken gesnoeid.
Mocht het uitzicht toch beperkt worden door de struiken, dan vragen we bewoners een melding te maken in ons meldingensysteem op de gemeentelijke website. Dan wordt dit zo snel mogelijk opgepakt.
De drempel is daar te laag waardoor er te hard gereden wordt.
Reactie gemeente: Drempels mogen een maximale hoogte hebben om schade aan voertuigen te voorkomen. De drempel voldoet hier aan.
Daarnaast is dit geen doorgaande weg maar hoofdzakelijk verkeer uit de wijk zelf en bezorgdiensten e.d. Praktijk wijst uit dat vaak de eigen bewoners te hard rijden (en helaas de bezorgdiensten).

Birkholm en Asserweg: automobilisten vergeten dat zij uit een uitrit komen en nemen voorrang terwijl dat niet de bedoeling is. Eventueel bord plaatsen met tekst UITRIT. Tevens wordt er vaak geparkeerd op de hoeken wat een gevaarlijke situatie is.
Reactie gemeente: Elke verkeersdeelnemer wordt geacht de wet te kennen en zich daarnaar te gedragen. Wel hebben we de vraag gesteld aan de verkeerskundigen waarom de ene uitgang van Birkholm is voorzien van een uitritconstructie en de andere niet. Het blijkt:
• De uitgang met een uitritconstructie is zeer duidelijk herkenbaar,
• De andere uitgang is voorzien van de juiste bebording en haaientanden dus ook zeer herkenbaar dat je voorrang moet verlenen.

De verlichting op diverse fietspaden is slecht.
Reactie gemeente: We horen graag om welke fietspaden het precies gaat. De vraag is nu te algemeen dus kunnen we er geen reactie opgeven.

Er wordt vaak vuil gedumpt naast de containers bij een brengparkje. Heeft men groot grof vuil en belt men Meerlanden dan moet men vaak twee weken wachten. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om het tijdelijk zelf te stallen. Geopperd wordt voor een vaste dag waarop grof vuil kan worden opgehaald.
Reactie gemeente: Het plaatsen van afval naast de brengparkjes is helaas een gemeente breed probleem. De gemeente probeert hier via diverse maatregelen (zoals bijv. containercoats) iets aan te doen maar het betreft hier gedrag van mensen en dat laat zich lastig sturen.
• Ook hier geldt zo snel mogelijk een melding maken in het meldingensysteem dan wordt het opgehaald.
Het rijden van standaardrondes, betekent dat de afvalkosten voor bewoners flink omhoog zullen gaan en hier is door de gemeente niet voor gekozen. Overigens worden er wel vaste dagen gereden, alleen moeten mensen zich hier wel voor aanmelden…

Er staan te weinig vuilbakken bij de diverse bankjes aan plantsoenen.
Reactie gemeente: Er staat niet standaard een prullenbak bij elk bankje. Dat is ook niet nodig. Extra prullenbakken wil niet zeggen dat je daarmee het zwerfvuil tegen gaat. De personen die het nu niet in de bak gooien, zullen dat zeer waarschijnlijk later ook niet doen. Het is vaak gemakzucht, men wil zijn vuil nu kwijt en laat het nu vallen, men wacht niet tot ze een prullenbak zien.
• Afspraak met de Meerlanden is dat prullenbakken niet te vol zijn, is dit wel zo dan graag een melding maken.
• Is er een specifieke locatie waar een prullenbak gemist wordt dan horen we dit graag.

Gemeente: We begrijpen de zorg van jullie als wijkraad en de bewoners over de toenemende drukte aan auto’s en daarmee regelmatig te hardrijden en te weinig parkeerplekken. Een probleem dat we helaas in heel Hoofddorp zien, en zeker rondom winkelcentra. Mensen bezitten steeds meer auto’s en dat is vaak niet passend in de bestaande infrastructuur. Het maken van aanpassingen in deze bestaande wijken is vaak maar minimaal mogelijk.

Menu