Interview Petra van Doorn, gebiedsmanager

Van sportbeleid naar gebiedsmanagement
“Het komt zoals het komt, en daarmee ga je dan aan de slag.”

Ter informatie.
Dit interview met Petra van Doorn is recent afgenomen door één van onze collega wijkraadsleden van onze buurwijk Overbos.
Met wat kleine aanpassingen hier en daar is dit interview in overleg overgenomen, waarvoor onze hartelijke dank.
Marianne Berman, secretaris wijkraad Bornholm.

Het is altijd even zoeken naar de ingang van het kantoor ‘De Polderlanden’. De entree slaagt er vrij goed in om zich voor te doen als een winkel tussen de andere winkels van het overdekte centrum ‘Vier Meren’.
Deze nevenvestiging van het raadhuis is Petra’s uitvalsbasis. Haar werk vereist natuurlijk ook veel bezoeken aan locaties binnen haar werkgebied.

Sinds 1 oktober 2019 is Petra van Doorn gebieds-manager van Hoofddorp-Zuidwest. Hieronder vallen Toolenburg, Bornholm, Overbos, Haarlemmermeerse Bos, PARK21, Vrijschot, Houtwijkerveld, Floriande Eilanden en Boseilanden, Floriande Pleinen en Sportdorp.

Petra van Doorn

Jeugd en opleiding
Petra is geboren in Castricum. Zij en haar twee broers waren graag met sport bezig en werden hierin gesteund door hun ouders. Petra geeft aan  dat zij een fijne jeugd gehad heeft, met veel gelegenheid tot bewegen. Vooral de turnsport trok haar aan. Zij heeft op een verdienstelijk niveau geturnd.
Na het VWO was de Academie voor Lichamelijke Opvoeding voor haar een vanzelfsprekende keuze. Zij gaf daarnaast geregeld les (gymnastiek, zwemmen) op scholen en sportverenigingen. Hoewel ze het leuk vond om les te geven merkte ze al gauw dat vijf dagen per week voor de klas staan niet was wat ze wilde. Ze raakte in plaats daarvan erg geïnteresseerd in de beleidskant van de sport en specialiseerde zich na de ALO, aan de universiteit van Utrecht dan ook in sportbeleid- en management. Tegen deze achtergrond is goed te volgen dat zij op haar Amsterdamse turnclub in het bestuur zitting nam en zelfs voorzitter werd.

Loopbaan bij de gemeente
Petra is in 1998 bij onze gemeente in dienst gekomen als beleidsadviseur sport. Haar taak was het coördineren van de inrichting van sportaccommodaties en het stimuleren van sportbeoefening in Haarlemmermeer. In deze functie heeft zij in 2001 meegewerkt aan de oprichting van Sportservice Haarlemmermeer. “Dat begon met een clubje van 2 à 3 mensen.”
Toen er in 2006 een reorganisatie plaatsvond, schoof zij op naar de cluster ‘Dienstverlening’ waar zij een staffunctie kreeg en het beleid rond de toekenning van subsidies moest vormgeven. Dit betekende vooral het bedenken en inrichten van de processen waarlangs e.e.a. dient te verlopen. Petra vond dit een tijd lang interessant werk om te doen en stak er veel van op, maar op den duur ging zij toch het contact missen met “de inhoud” (met name de wisselwerking met de mensen die met deze processen te maken kregen).
Zij verhuisde naar een beleidsafdeling waar zij o.m. accounthouder werd van de stichting MeerWaarde. Voor haar kwamen hier proces en inhoud beter bij elkaar. Met het toenemen van haar inzicht in welzijnsbeleid en sociaal werk, ervoer zij dat haar maatschappelijke blik breder werd. Zij heeft dit werk vijf jaar gedaan.

Vanaf 2014 begon de gemeente zich voor te bereiden op de decentralisatie, de overheveling van allerhande (zorg)taken van de landelijke overheid naar de gemeenten. De inzet van Petra richtte zich o.m. op het realiseren van verbeteringen voor mensen in een kwetsbare situatie, waaronder ouderen, mensen met een beperking of met een achterstand op de arbeidsmarkt. De verbeteringen en nieuwe activiteiten waren er op gericht dat mensen beter en langer zelfstandig aan de samenleving mee kunnen doen. Organisaties en activiteiten moesten toegankelijker worden voor deze groep. Zij herinnert zich met plezier hoe zij er samen met het Cultuurgebouw in slaagde om voor jongeren met autisme een bij hun interesse  passende training op te zetten: De workshop ‘Game Design’ zorgde ervoor dat zij de deur uit kwamen en leeftijdsgenoten konden ontmoeten.

De koppeling van zorg en sport vindt zij ook erg belangrijk: Bewegen is goed voor de lichamelijke gezondheid en gezamenlijke sportactiviteiten halen mensen uit hun isolement. Zo raakte zij ook betrokken bij het project ‘Welzijn op Recept’ waarvan de pilot in onze wijk gedraaid heeft. Mensen met gezondheidsklachten de gelegenheid bieden deel te nemen aan bij hen passende sociale activiteiten blijkt vaak goed te werken. 

Zij is ook blij met de ‘netwerklunches’, waar de diverse in een wijk actieve zorgprofessionals en vrijwilligers elkaar kunnen tegenkomen. Op acht verschillende plaatsen in Haarlemmermeer worden deze nu georganiseerd.

Op 1 oktober 2019 is zij een van de zes gebiedsmanagers in Haarlemmermeer geworden. Dit brengt haar nog dichter bij de alledaagse gang van zaken en het vinden van snelle, praktische oplossingen. Hoofddorp Zuid-West, waaronder Bornholm valt, is haar eerste gebied.

Wat haar aantrekt in deze functie is dat zij hier het fysieke en sociale bij elkaar kan brengen. Hoe de bewoners zich in hun omgeving voelen, heeft o.m. te maken met de bebouwing, bestrating, groenvoorziening en het onderhoud daarvan in een wijk. Andersom heeft de instelling van de bewoners ook effect op hoe een wijk eruit blijft zien en hoe de bewoners met elkaar omgaan. Hierop hebben ook factoren als veiligheid en beschikbare voorzieningen invloed.
Voor het zuiver fysieke element (“groen en grijs”) kan zij steunen op de gebiedsbeheerder Michael Ardewijn en diens afdeling.

Zij ziet in onze wijk, die naar verhouding veel vergrijzing, eenzaamheid en lage inkomens kent, een mooie kans om haar ideeën in de praktijk te brengen. Daarom gaat zij graag in gesprek met onze wijkbewoners. De rol van een gebiedsmanager is in haar ogen een schakel te zijn tussen de diverse in een wijk actieve personen en organisaties en de plaatselijke overheid. Ook ziet zij het als haar taak om te zorgen dat bepaalde in een wijk spelende problemen onder de aandacht gebracht worden bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad.
Zij heeft gemerkt dat zij als gebiedsmanager op een andere manier door een gebied rijdt; zij is veel attenter geworden op hoe een wijk opgebouwd is, en stelt zich vaak de vraag: “Wat heeft deze wijk nodig?”

Thuis
Petra woont met man, zoon en dochter in Amsterdam-West. Met de auto is het een half uur rijden naar haar werkplek. Soms neemt zij de E-bike, dan duurt het drie kwartier. Dit is voor haar goed te doen. Zij mag in haar vrije tijd graag wandelen en fietsen, doet aan yoga, en houdt van “gezellig uitgaan”. Zij ziet zichzelf als een optimist. Haar motto is “Het komt zoals het komt, en daarmee ga je dan aan de slag.”

Tot slot … De start van onze nieuwe gebiedsmanager is veelbelovend. Wij hopen dat zij de kans krijgt en neemt om haar werk in onze wijk over een lange periode voort te zetten. In de afgelopen tien jaar is zij al weer de vijfde gebiedsmanager die wij meemaken (Hennie Boschman, Rik Rolleman, Jo-Else Seinstra en Barbara Verbeek gingen haar voor).

Menu